Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
gr en
Γεωτεχνικές Μελέτες

Η μελετητική ομάδα της geoLYSIS αναλαμβάνει επίσης, την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών κατά τα στάδια μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Ενδεικτικά αναλαμβάνονται:

 • Σχεδιασμός και Επίβλεψη Γεωτεχνικών Έργων (θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, εκσκαφών, ηλώσεων, αγκυρώσεων κτλ)
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Ορυγμάτων και Επιχωμάτων
 • Μελέτη, Πρόταση και Σχεδιασμός Θεμελιώσεων (έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους, υπολογισμό καθιζήσεων, δείκτη εδάφους κτλ)
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Υπόγειων Εκσκαφών και Αντιστηρίξεων Πρανών (τοίχοι τύπου Βερολίνου, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλοσανίδες, τοίχοι συρματοκιβωτίων, οπλισμένοι τοίχοι με γεωσυνθετικά υλικά, προσωρινές και μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις, ηλώσεις κτλ)
 • Μελέτη και Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών και Σχεδιασμό Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση και Επίβλεψη Γεωτρητικών Εργασιών Υπαίθρου
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης και Παρουσίαση Γεωτεχνικών Ερευνών και Δοκιμών
 • Αξιολόγηση και Γνωμοδότηση Υφιστάμενων Γεωτεχνικών Μελετών και Τεχνικών Εκθέσεων Γεωτεχνικών Ερευνών
 • Σχεδιασμός και Επίβλεψη Εργασιών Παρακολούθησης Κατολισθητικών Φαινομένων με χρήση Ειδικού Επιστημονικού Εξοπλισμού (κλισιόμετρα, πιεζόμετρα, βυθίμετρα κτλ)
 • Μελέτες Βελτίωσης και Ενίσχυσης Εδάφους
 • Μελέτη και Αντιμετώπιση Προβλημάτων λόγω Υπόγειου Υδάτινου Ορίζοντα
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων (μεθοδολογία κατασκευής, προσωρινή και μόνιμη υποστήριξη, καθορισμός τυπικής διατομής, έργα αποστραγγίσεων και στεγανοποιήσεων, αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής, οργανομετρήσεις παρακολούθησης κατασκευής κτλ)