Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
gr en
Γεωτεχνικές Έρευνες

Σημαντικός τομέας ενασχόλησης της geoLYSIS είναι η εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου κατά το στάδιο μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Η εταιρεία πραγματοποιεί και επιβλέπει παντός τύπου γεωτεχνικές έρευνες ως Ανάδοχος ή Υπεργολάβος, χρησιμοποιώντας σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Συγκεκριμένα αναλαμβάνονται:

  • Σχεδιασμός, Οργάνωση και Επίβλεψη Γεωτρητικών Εργασιών Υπαίθρου
  • Διάνοιξη Ερευνητικών Γεωτρήσεων & Υδρογεωτρήσεων (συνεχούς δειγματοληψίας και συλλογή αντιπροσωπευτικών εδαφικών ή βραχωδών δειγμάτων)
  • Διάνοιξη Ερευνητικών Φρεάτων και συλλογή χαρακτηριστικών δειγμάτων
  • Διενέργεια Επί Τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής
  • Σύνταξη και Προγραμματισμός Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής
  • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης και Παρουσίαση Γεωτεχνικών Ερευνών και Δοκιμών
  • Αξιολόγηση και Γνωμοδότηση Τεχνικών Εκθέσεων Γεωτεχνικών Ερευνών
  • Σχεδιασμός και Επίβλεψη Εργασιών Παρακολούθησης Κατολισθητικών Φαινομένων με Χρήση Ειδικού Επιστημονικού Εξοπλισμού (κλισιόμετρα, πιεζόμετρα, βυθίμετρα κτλ)