Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024
gr en
Αδειοδοτήσεις

Η geoLYSIS δραστηριοποιείται επίσης στο τομέα έκδοσης και ανανέωσης αδειών για ιδιωτικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα αναλαμβάνονται:

  • Έκδοση Αδειών Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Χρήσης Νερού (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδραυλικά έργα κτλ)
  • Ανανέωση και Έκδοση Αδειών Νέων και Υφιστάμενων Υδρογεωτρήσεων & Πηγαδιών
  • Οργάνωση, Εκτέλεση και Επίβλεψη Παραγωγικών Υδρογεωτρήσεων και Δοκιμαστικών Αντλήσεων
  • Διεύρυνση και Εκβάθυνση Υφιστάμενων Υδρογεωτρήσεων
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Βιοτεχνικών - Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κτλ.
  • Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων
  • Ανανέωση Ισχύος Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  • Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ)
  • Άδειες Συλλογής, Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων