Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
gr en
Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες

Η εκπόνηση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς ενασχόλησης της geoLYSIS. Η εταιρεία διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό για την εκπόνηση μελετών γεωλογικού ενδιαφέροντος για πάσης φύσεως τεχνικά έργα. Ενδεικτικά εκπονούνται:

 • Γεωλογικές, Τεχνικογεωλογικές & Εδαφοτεχνικές Μελέτες στα πλαίσια:
  - Έργων Οδικού και Σιδηροδρομικού Δικτύου (ορύγματα, επιχώματα, γέφυρες, σήραγγες κτλ)
  - Έργων Κατασκευής Οικοδομών (θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κτλ)
  - Έργων Υδραυλικής (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, υδραυλικές σήραγγες, αγωγοί μεταφοράς, αντιπλημμυρικά έργα κτλ)
  - Έργων Ανάπτυξης Δικτύων Αγωγών Φυσικού Αερίου
  - Έργων Υπόγειων Εκσκαφών (αντιστηρίξεις, θεμελιώσεις κτλ)
  - Έργων Μελέτης και Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων
 • Τεχνικές Μελέτες Εκμετάλλευσης Λατομικών Έργων (εντοπισμός δανειοθαλάμων, καταλληλότητα υλικού εξόρυξης κτλ)
 • Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στo Πλαίσιο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κτλ)
 • Υδρογεωλογικές Μελέτες και Έρευνες για την Διαχείριση του Υπόγειου και Επιφανειακού Υδάτινου Δυναμικού
 • Εκτέλεση και Επίβλεψη Υδρογεωτρήσεων και Δοκιμαστικών Αντλήσεων
 • Γεωφυσικές Διασκοπίσεις για την Διερεύνηση και Αποτύπωση Υπεδαφικών Μοντέλων
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)